2009. április 1., szerda

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik:
"Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket."
Ők erre tiltakoztak: "Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek
sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok lesztek?"
Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a
fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket,
akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis
az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem
nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti
atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: "A mi atyánk Ábrahám!"
Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit
Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem,
amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit
atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: "Mi nem vagyunk
törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus azonban
megállapította: "Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én
Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az
Isten küldött engem."
Jn 8,31-42

Elmélkedés:

János apostol teológiájában kulcsfontosságú az igazság fogalma, amely
elsősorban nem magát Istent jelöli, hanem Isten kinyilatkoztatott Igéjét,
Jézus Krisztust. Jézus egyrészt tehát hirdeti az embereknek azt az
igazságot, amelyet az Atyától hallott, s amelynek közvetítése az emberek
felé küldetésének eleme, másrészt, Ő maga az Igazság. János szerint éppen
abban rejlik az ószövetség és az újszövetség különbsége, hogy az előbbi a
mózesi törvényt közvetítette az embereknek, az utóbbi pedig a kegyelmet és
az igazságot Krisztusban és általa. Jézust azért nevezte magát Igazságnak,
mert a kinyilatkoztatás teljességét hordja magában. Általa, a teljes
igazság ismerhetjük meg az Atyát és azt az utat is amely az Atyához vezet.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!

Nincsenek megjegyzések: