2009. március 17., kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Az irgalmasságot gyakorló királyról és szívtelen szolgájáról olvastunk egy
példabeszédet az evangéliumban. Attól a pillanattól kezdve, hogy a király
elengedte szolgájának a tartozást, neki is kötelessége, hogy hasonlóképpen
tegyen. Ha vele is könyörtelenül bántak volna, akkor talán hivatkozhatott
volna erre. Így viszont kötelessége lett volna neki is elengednie társa
tartozását. Aki tehát elfogadja a felülről jövő irgalmat, annak mások felé
szintén irgalmat kell nyújtania.
Pontosan így vagyunk ezzel, amikor Istenünk elé állunk. Ha elfogadjuk tőle
az irgalmat, amellyel megbocsátja bűneinket, akkor nekünk is hasonló módon
kell irgalmas szívűnek lennünk embertársainkkal.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a
kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők
hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről
egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen
lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész
világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét
mindörökkön-örökké.

Nincsenek megjegyzések: