2009. március 25., szerda

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
"Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás művének megvalósulása és emberré
lehessen a második isteni személy, a mindenható Isten egy embernek,
Máriának a beleegyezését kéri. Történjék velem szavaid szerint - mondja a
názáreti leány, s ezzel igent mond Isten akaratára.
A szenvedés órájában Jézus azért imádkozik, hogy ne az ő akarata
teljesedjen be, hanem a mennyei Atyáé. Beleegyezik Isten akaratába,
elfogadja azt, még akkor is, ha ez részéről életének feláldozását jelenti.
Az Atya akaratát mindenben és mindenkor elfogadó Jézus joggal tanította
övéinek, hogy övéi imádkozzanak azért, hogy az Atya akarata valósuljon
meg. Mindezek a példák arra ösztönöznek minket, hogy életünk vezérelvévé
váljon Isten akaratának szüntelen keresése és megvalósítása.
(Horváth István Sándor)Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.

Nincsenek megjegyzések: